Novel Combined Approach of GIS and Electrical Tomography

Published: 05. May 2022
Category: Natural Sciences
Author: Ioannis Liritzis, Niki Evelpidou, Ilias Fikos, Alexandros Stambolidis, Nectaria Diamanti, Theano Roussari, Maria Tzouxanioti, Prodromos Louvaris and Gregorios N. Tsokas
Website made by Agentur Klartext